Opis | Autorzy | Przykładowe strony | Kup tutaj | Zakup hurt | Regulamin

"Książka napisana z pasją dla pasjonatów"


Regulamin prowadzenia sprzedaży egzemplarzy książki

Vademecum przechowywania i katalogowania monet” autorstwa Jacka Kamińskiego,Bartosza Błądka i Andrzeja Chowańca, dalej zwanych łącznie Autorami.

Wydawcą, dystrybutorem oraz sprzedawcą książki jest firma BESTBIT Bartosz Błądek, ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, NIP: 835-141-43-75, dalej zwany Wydawcą.

 

§1

Autorzy oświadczają, że są współautorami książki wskazanej w tytule niniejszego Regulaminu a wszelkie prawa do niej, w tym prawa przewidziane przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na mocy odrebnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych służą Wydawcy.

 

Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem dokonywane jest przeniesienie przez Wydawcę własności egzemplarza/egzemplarzy książki wskazanej w tytule niniejszego Regulaminu, dalej zwanej Utworem.

§ 2

Wydawca przenosi na Kupującego własność egzemplarza/egzemplarzy Utworu za podaną na niniejszej stronie cenę. We wskazanej cenie zawarte są koszty przesłania egzemplarza/y do Kupującego, obejmujące w szczególności koszt opakowania, przewozu i ubezpieczenia. Kwota powinna być uiszczona za pomocą płatności internetowych lub na rachunek bankowy Wydawcy o numerze 22 2490 0005 0000 4530 2180 0533. Do chwili potwierdzenia wpłaty przez Kupującego Wydawca nie jest zobowiązany do wydania Utworu.

Wydanie rzeczy następuje w chwilą wysłania egzemplarza/y Kupującemu niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny. Zapłata ceny dokonana jest z chwilą uznania rachunku Wydawcy. Z chwilą wydania Utworu przechodzi na Kupującego niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia.

§ 3

Wydawca oświadcza, że każdy egzemplarz/egzemplarze Utworu jest jego własnością, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest wskazany egzemplarz/ egzemplarze oraz że egzemplarz/egzemplarze ten/te jest/są wolny/e od wad prawnych oraz, że nie stanowi/ą on/e przedmiotu zabezpieczenia lub zajęcia.

 

§ 4

Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza złożenie oferty zakupu egzemplarza/y Utworu przez Kupującego Wydawcy i możliwość podjęcia dalszych czynności zmierzających do sprzedaży tego/ych egzemplarza/y na warunkach niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej ksiązki, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na tej stronie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected]. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy podany wyżej.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]

Następnie należy wysłać solidnie zapakowane książki w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, nadający się do dalszej sprzedaży, wraz z paragonem/numerem faktury (w przypadku faktury zostanie wystawiona korekta).

 

§ 6

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Po potwierdzeniu przyjęcia reklamacji prosimy o wysyłkę wadliwego towaru wraz z notatką opisującą sytuację oraz paragonem/numerem faktury na adres: BESTBIT Bartosz Błądek, ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa
NIE PRZYJMUJEMY PACZEK ZA POBRANIEM

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.